Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fotokaarten Sfeer & Stijl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Fotokaarten Sfeer & Stijl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fotokaarten Sfeer & Stijl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Fotokaarten Sfeer & Stijl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Algemene Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Fotokaarten Sfeer & Stijl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fotokaarten Sfeer & Stijl. Fotokaarten Sfeer & Stijl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fotokaarten Sfeer & Stijl dit zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de bestelling, met opgaaf van reden, mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. U kunt uw bestelling betalen per Ideal.

Artikel 4. Levering
De door Fotokaarten Sfeer & Stijl opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Bovenstaande is van kracht indien de leveringstermijn langer dan 4 weken wordt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Fotokaarten Sfeer & Stijl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Copyright
Het is niet toegestaan om de fotokaarten en cadeau-artikelen in enige vorm of op enige wijze, hetzij door fotokopieën, ontwerpen kopiëren/namaken, of andere manieren, te verveelvoudigen, zonder voorafgaande toestemming van Fotokaarten Sfeer & Stijl.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Fotokaarten Sfeer & Stijl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) dagen na de aflevering, op de hoogte door middel van e-mail of brief. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fotokaarten Sfeer & Stijl de keuze de betreffende artikelen te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen twee (2) dagen na aflevering aan Fotokaarten Sfeer & Stijl te retourneren, mits goedkeuring is verleend door Fotokaarten Sfeer & Stijl. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De totale verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fotokaarten Sfeer & Stijl, is Fotokaarten Sfeer & Stijl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Fotokaarten Sfeer & Stijl. Alle bestellingen worden per mail bevestigd en als juist of onjuist met aanpassingen verifieert.

Artikel 9. Persoonsgegevens
Fotokaarten Sfeer & Stijl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fotokaarten Sfeer & Stijl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit per e-mail of schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fotokaarten Sfeer & Stijl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fotokaarten Sfeer & Stijl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u opgave doet van een adres, is Fotokaarten Sfeer & Stijl gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden, tenzij u aan Fotokaarten Sfeer & Stijl schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotokaarten Sfeer & Stijl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fotokaarten Sfeer & Stijl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.